Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του έργου
Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium | REDACt

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της από κοινού διασυνοριακής παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών, η διαθεσιμότητα τους, και η συνεργασία αναφορικά με την πρόληψη των καταστροφών από το σεισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό του σεισμικού κινδύνου, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο εναρμόνισης και συνεργασίας, καθώς και μια νέα Υπηρεσία, βασισμένη σε καινοτόμες λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών -ΤΠΕ (ένα Σύστημα Ταχείας Εκτίμησης Ζημιών, μια εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα -Smartphone, και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο) που ξεπερνά την υφιστάμενη πρακτική στον τομέα της Ετοιμότητας και Απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από σεισμό

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Από κοινού Παρακολούθηση σεισμικών φαινομένων στη περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας

Ανάπτυξη κοινών πολιτικών και στρατηγικών που οδηγούν στην ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και αρμοδιοτήτων που αφορούν την εξ’ ολοκλήρου διαδικασία παρακολούθησης των σεισμικών φαινομένων, από τη σεισμική πηγή έως τις προκύπτουσες ζημιές

Ταχεία εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται από τους σεισμούς για τη βελτίωση της ασφάλειας των ανθρώπων και των υποδομών σε διασυνοριακές περιοχές της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας

Προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την έγκαιρη προειδοποίηση του σεισμού, την εκτίμηση των ζημιών και το σχεδιασμό αντιμετώπισης των επιπτώσεων, αναπτύσσοντας ένα σύστημα ταχείας εκτίμησης ζημιών (REDAS) σε συνδυασμό με μια εφαρμογή έξυπνων τηλεφώνων (smartphone) για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και το επίπεδο των ζημιών από ένα σεισμικό φαινόμενο.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Παροχή εκπαίδευσης μέσω του «εκπαιδευτικού κέντρου» (Education Hub) του προγράμματος REDACt για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την βελτίωση της απόκρισης τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ :

International Hellenic University

Επικεφαλής Εταίρος #1| Ελλάδα

 

Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering
(ITSAK) – Research Unit of Earthquake Planning & Protection
Organization (EPPO)

Εταίρος του έργου #2 | Ελλάδα

Democritus University of Thrace

Εταίρος του έργου #3 | Ελλάδα

Gebze Technical University

Εταίρος του έργου #4 | Τουρκία

Ovidius University of Constanta

Εταίρος του έργου #5 | Ρουμανία

Institute of Geology and Seismology

Εταίρος του έργου #6 | Μολδαβία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020»

Επικοινωνήστε μαζί μας